คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0/2563 นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า
2 ก49922 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางสาวนารีนาฏ เทพชาติ
3 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0/2563 นางมาลี กาวิชัย
4 ก50770 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางมาลี กาวิชัย
5 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0/2563 นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า
6 ก51374 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางสาวพัฒนพร วรรณศรี
7 อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0/2563 นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า
8 ก51870 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางศิริเพ็ญ จันทร์ใส
9 อ15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0/2563 นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า
10 ก52281 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางจารุรักษ์ รัตนแสง
11 อ16201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0/2563 นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า
12 ก52715 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นายจีระศักดิ์ รัตนแสง
13 ท11101 ภาษาไทย 2/2563 นางสาวนารีนาฏ เทพชาติ
14 ท11101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวนารีนาฏ เทพชาติ
15 ท12102 ภาษาไทย 0/2563 นางมาลี กาวิชัย
16 ท13101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวพัฒนพร วรรณศรี
17 ท14101 ภาษาไทย 0/2563 นางศิริเพ็ญ จันทร์ใส
18 ท15101 ภาษาไทย 0/2563 นางจารุรักษ์ รัตนแสง
19 ท16101 ภาษาไทย 0/2563 นายจีระศักดิ์ รัตนแสง
20 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวนารีนาฏ เทพชาติ
21 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางมาลี กาวิชัย
22 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพัฒนพร วรรณศรี
23 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางศิริเพ็ญ จันทร์ใส
24 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางจารุรักษ์ รัตนแสง
25 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นายจีระศักดิ์ รัตนแสง