นางสาวพัฒนพร วรรณศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอำไพ กาละดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพัชรินทร์ ถิ่นลำปาง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางมาลี กาวิชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนารีนาฏ เทพชาติ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจิราพร แก่นดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางปุญวรี ศรีวงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ