สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 2 11 1
ป.2 9 7 16 1
ป.3 7 5 12 1
ป.4 3 7 10 1
ป.5 5 6 11 1
ป.6 3 2 5 1
อ.2 10 2 12 1
อ.3 5 6 11 1
รวม 51 37 88 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 3 11 นางสาวนารีนาฏ เทพชาติ
ป.2/1 9 7 16 นางมาลี กาวิชัย
ป.3/1 7 5 12 นางสาวพัฒนพร วรรณศรี
ป.4/1 3 7 10
ป.5/1 5 6 11
ป.6/1 3 2 5
อ.2/1 10 2 12 นางสาวจิราพร แก่นดี
อ.3/1 5 6 11 นางสาวพัชรินทร์ ถิ่นลำปาง
รวม 50 38 88