สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 5 8 1
ป.2 6 3 9 1
ป.3 9 7 16 1
ป.4 7 4 11 1
ป.5 2 5 7 1
ป.6 5 6 11 1
อ.2 11 9 20 1
อ.3 9 3 12 1
รวม 52 42 94 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 5 8 นางสาวพัฒนพร วรรณศรี
ป.2/1 6 3 9 นายอัครชัย นาดี
ป.3/1 9 7 16 นางมาลี กาวิชัย
ป.4/1 7 4 11 นางสาวอำไพ กาละดี
ป.5/1 2 5 7 นางสาวอัญรดา ยาวิลาศ
ป.6/1 5 6 11 นางสาวนารีนาฏ เทพชาติ
อ.2/1 11 9 20 นางสาวจิราพร แก่นดี
อ.3/1 9 3 12 นางสาวพัชรินทร์ ถิ่นลำปาง
รวม 52 42 94