Latest News

ค่ายเรียนรู้ พี่สู่น้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบง จัดกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิง ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม ผลไม้ แก่น้อง ๆ เวลา 09.00 - 15.00 น.

Read more
Latest News

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านป่าบง ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงตามโครงการทัศนศึกษา

Read more
Latest News

อบรมเชิงประปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา สำหรับครูปฏิติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านป่าบง

Read more
Latest News

ธรรมศึกษาในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าบง ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสังวาลย์ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบง และพระอาจารย์บุญมา ปญฺญาธโร สังกัดศูนย์วิปัสสนากรรมฐานถ้ำพระผางาม มาสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบง

Read more
Latest News

ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนบ้านป่าบง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายจัดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อนำรายได้สำหรับจ้างครูอัตราจ้างและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประจำปี 2563

Read more